Registreeru    
EST        
Eesti Energia Energiasäästu portaal
Kvatro
ESILEHT
ERAISIK
ÜHISTU
ETTEVÕTJA
Ettevõtte energiamajandus Sääst ja innovatsioon Ettevõtte Ainulaadsuse Masin Energiaaudit
 

Enamus ettevõtteid üritab suuremal või vähemal määral oma energiakasutust ja -kulusid kontrollida. Kuid igapäevaelus, kui on vaja kanda hoolt ka paljude muude asjade eest, juhtub sageli, et energia säästmise võimalusi ei märgata. See mõjutab nii igapäevategevust kui ka uute seadmete juurutamist ja hooldamist.

Energiajuhtimine hõlmab mitmeid meetodeid ja vahendeid, mis aitavad ettevõtjatel planeerida energia säästmist, tegemata seda teiste ettevõtte ees seisvate kohustuste arvelt ning kulutamata rohkem raha kui energia säästmiseks vajalik. Energiajuhtimise süsteemi kehtestamine on üks viis tutvustada energiasäästlikkust kui ettevõtte kõikide tegevuste ja otsuste parameetrit. Selle avara mõiste võib kokku võtta järgmise määratlusega:

Energiajuhtimine on osa ettevõtte juhtimiskohustustest, millega kontrollitakse aktiivselt energiakasutuse tingimusi, tagamaks, et selles ettevõttes energiat kasutatakse kõige efektiivsemal viisil.

Energiajuhtimise kontseptsiooni põhirõhk on suunatud ettevõtte sisetingimustele. Selle põhjuseks on see, et tööstusi motiveerib peamiselt võimalus parandada ettevõtte energiakasutuse tingmusi, sealhulgas võimalus tootmiskulusid vähendada.

Energiajuhtimise kontseptsiooni struktuur:

                                                                               

Energiajuhtimise kontseptsioon kehtestab pideva protsessi, milles mitmed komponendid töötavad eelnevalt määratletud süsteemis koos. Kontseptsiooni struktuur tagab energiajuhtimise eesmärgi täitmise. Komponentide omavahelisi suhteid illustreerib allpool toodud joonis, millelt on näha energiajuhtimise süsteemi dünaamiline ja järjepidev olemus.Üldkontseptsiooni alusel saavad ettevõtted valida, missuguseid tegevusi pidada mõistlikeks ja kuidas ettevõte peaks need kohandama, et juurutada kooskõlas ettevõtte kultuuri ja töötraditsioonidega energiajuhtimise süsteem.

Energiajuhtimise kontseptsiooni tsükkel

  • Mida on ettevõttel tänu energiajuhtimisele võimalik võita?
  • Energia kokkuhoid. Majanduslik kokkuhoid. 
  • Imago paranemine.
  • Täita oma emaettevõtte või panga soovid.
  • Töötajate pühendumus oma tööle.

Organisatsioon, vastutus ja ressursid

Organisatsiooni juhtidepoolne toetus on väga oluline ja seega peaksid nad olema pühendunud energiajuhtimise projekti elluviimisele. Ettevõte peaks kindlaks tegema töötajad, kellel on energiajuhtimise süsteemis eriline vastutus või kellel on märkimisväärne mõju ettevõtte energiatarbimisele. Selliste isikute ülesanded, vastutus ja organisatsioonisisesed ressursid tuleks kindlaks määrata, kirja panna ning edastada igale töötajale. Koostada tuleks organisatsiooni kirjeldus ja energiajuhtimise süsteemi struktuuri diagramm. Juhtkond peaks kindlustama ressursid (inimesed, oskused, tehnoloogia ja finantsvahendid), mis on vajalikud energiajuhtimise süsteemi elluviimiseks ja arendamiseks.

Tippjuhtkond peaks nimetama töötaja, kellel on piisavad volitused ja kes vastutab – muudest tööülesannetest sõltumata – energiajuhtimise süsteemi toimimise eest ning aruandluse eest tippjuhtkonnale. Väljavalitud töötaja peaks tagama ideede kogumise ning tegevuse koordineerimise energiajuhtimisega seotud küsimustes.

Informeerimine ja motiveerimine

Juhtkond peaks tagama, et energiajuhtimise süsteem ettevõttes kinnistuks. Selleks peavad töötajad aru saama, kuidas süsteem nende töölõiguga seoses toimib. Seega peaks ettevõtte kehtestama firmasisese teabevahetuse rutiinsed protseduurid.

Sellega seoses peaksid töötajad:

  • olema teadlikud, milliseid jõupingutusi ettevõte teeb energiatarbimise efektiivsemaks muutmiseks ja selle järelevalveks;
  • teadma, missugused tagajärjed võivad nende tööl olla energiatarbimisele, sealhulgas energiajuhtimise süsteemi eiramisele; 
  • teadma oma osa ja vastutust energiajuhtimise süsteemis;
  • olema teadlikud energiatarbimise efektiivsuse tagamiseks kavandatud tegevustest.

 Allikas : kokkuhoid.energia.ee


Säästva arengu ja halduse portaal | info@property24.ee

     Videoteek
300 aastat fossiilseid kütuseid 300 sekundiga!
Fantastiline graafiline läbilõige faktidega töösturevolutsioonist kuni globaalsete energeetika- ja kliimaprobleemideni!
Carlota Perez - 2020 Shaping Ideas
Muljetavaldavad ideed maailmakuulsalt professorilt keskkonna, ühiskonna ja tuleviku analüüsis.
Passiivmaja minutiga
Video madala energiakuluga passiivmaja elementide montaazist Oslo lähedal Norras. Kvaliteetse karkassi paigaldamiseks kulus 4 päeva.

     Ideed
1. Päeva moto: kõik mis teed- tee hästi!
2. Elu on lihtne aga inimene järjekindlalt muudab seda keeruliseks!
3. Nihil difficile volenti- miski ei ole raske neile kes seda tahavad!

     Reklaam
banner

EAS
banner

E- ehitus
Energe.it