Registreeru    
EST        
Eesti Energia Energiasäästu portaal
Kvatro
ESILEHT
ERAISIK
ÜHISTU
ETTEVÕTJA
Säästlikus igapäevaelus Säästev Areng Innovatsioon Energiaaudit Ettevõtte Ainulaadsuse Masin
 

Säästliku mõtteviisi vajalikkust on propageeritud viimastel aastatel väga palju. Tänapäeval on võtmeküsimuseks tasakaalu saavutamine majandusliku efektiivsuse kasvu ja loodusvarade säästliku kasutamise vahel. Me kõik elame piiratud ressursside maailmas ja tegelikult saab igaüks meist oma igapäevaseid tegemisi sättida nii, et peetakse silmas keskkonna taluvuspiire ning ressursside säilitamise vajadust.
Energiasääst on olulisel kohal nii Eesti Vabariigi kui ka Euroopa Liidu (ELi) energiapoliitiliste eesmärkide saavutamisel. Paraku arvestatuna elaniku kohta on elektrienergia lõpptarbimine viimastel aastatel suurenenud, sh eriti tarbimine kodumajapidamistes. Elektrienergia tarbimise kasvu kodumajapidamistes põhjustab ilmselt elektriliste majapidamismasinate kiire lisandumine, mille kõrval avaldab mõju ka adekvaatse teabe puudumine energiasäästumeetmetest. Pikas perspektiivis raskendab elektritarbimise kasv varustuskindluse tagamist ja suurendab elektritootmise negatiivset mõju keskkonnale.

Miks on oluline säästa energiat?

Eestis toodetakse praegu üle 90% elektrit põlevkivist. Põlevkivi kaevandamis- ja töötlemiprotsessiga kaasnevad paratamatult keskkonnakahjustused ja heitmed. Mida see siis õieti tähendab? Elektrijaamade töö tulemusena paiskub õhku aastas ligi 10 mln tonni CO2 heitmeid, tekitades atmosfääris süsinikdioksiidi ülekülluse, mistõttu tõuseb atmosfääri keskmine temperatuur. See omakorda põhjustab kliima muutusi - üleujutusi jt ekstreemseid ilmastikunähtusi. Samuti eraldub aastas põlevkivi põletamise tagajärjel õhku ligikaudu 65 000 tonni vääveldioksiidi, mis põhjustab happevihmade teket, mulla ja veekogude hapestumist. Lisaks õhusaastele jäävad põlevkivi kaevandamisest ja kasutamisest ümbruskonnale "mälestuseks" kõrged aheraine- ja tuhamäed, kulutatakse suurtes kogustes põhja- ja pinnavett. Eeltoodust järeldub, et parim viis hoida keskkonda puhtana on säästa energiat igal võimalikul moel. Loomulikult tuleb energiahoid kasuks ka säästja rahakotile.

Lisaks looduskahjudele tingib kontrollimatu elektritarbimise tõus olukorra, kus ülekandevõrkude igapäevane korrashoid ja hooldus nõuab üha enam rahalisi ressursse. Võrkude parendamiseks ja uue tehnoloogia kasutuselevõtuks täna rahalisi vahendeid napib.

Eesti Energia energiasäästukava

Eesti Energia kui Eesti suurim elektritootja tahab anda oma panuse energiasäästualasesse tegevusse. Kevadel 2002 käivitus Eesti Energia energiasäästu teavituskava. Kava raames on toetatud üldhariduskoolidele õppematerjalide valmistamist - koostöös sihtasutusega REC Estonia anti välja eesti ja vene keeles "Meie ökorühma töövihik", kus meie noori tarbijaid õpetatakse läbi mänguliste ülesannete ja situatsioonide vähendama asjatut raiskamist. 2003. a toetas Eesti Energia Eesti Roheliste Liikumise projekti "Elektrisäästmise propageerimine kooliõpilaste hulgas", mille käigus tutvustati koolides energiasäästu temaatikat ja jalgratta baasil valmistatud "elektrijaama" abil elektritootmist. Samal ajal leidis rahastamist ka MTÜ Ökokrati projekt "Energiasäästlik majapidamine", mille tulemusena väljatöötatud arvutimängu abil õpivad lapsed kodumasinaid säästlikumalt kasutama. 2004. aastat alustas Eesti Energia üritusega "Koolilaste energiapäevad" Energiakeskuses Tallinnas. Üritusel tutvustati lastele erinevaid elektritootmise võimalusi, energiasäästmise vajadust ja lihtsaid nippe säästlikuks tegutsemiseks.

Alanud aastal soovib Eesti Energia senisest süsteemsemalt läheneda tarbijate teavitamisele energiasäästu teemal, kaasates lisaks lastele ka teisi sihtgruppe. Augustis käivitub energiasäästu toodete, tehnoloogiate ja meetmete veebipõhine andmebaas, mis pakuks tarbijaile süstematiseeritud ja usaldusväärset teavet energiasäästutoodete kohta ning võimaldaks valida neist välja hinna ja kvaliteedi suhtelt parim. Koostöös maaletoojate ja müüjatega on plaanis põhiliste kodumasinagruppide hulgast energiatõhusaima toote väljaselgitamine ja sellele vastava märgi omistamine. Energiasäästu -ja ohutusmeetmeid tutvustab Eesti Energia ka oma interneti kodulehel.

Lisaks tehnoloogiliste lahenduste pidevale kaasajastamisele ja arendamisele on ja jääb keskkonnasäästliku eluviisi levitamise oluliseks teguriks inimeste hoiakute, tarbimisharjumuste ja väärtuste muutumine. Kui üha rohkem inimesi suudab ja tahab mõista, et tuleviku elukvaliteet sõltub meie endi tegudest ja tegemata jätmistest, siis võime väita, et oleme õigel teel. Üheskoos suudame rohkem!

Propert24 meeskond


Säästva arengu ja halduse portaal | info@property24.ee

     Videoteek
300 aastat fossiilseid kütuseid 300 sekundiga!
Fantastiline graafiline läbilõige faktidega töösturevolutsioonist kuni globaalsete energeetika- ja kliimaprobleemideni!
Carlota Perez - 2020 Shaping Ideas
Muljetavaldavad ideed maailmakuulsalt professorilt keskkonna, ühiskonna ja tuleviku analüüsis.
Passiivmaja minutiga
Video madala energiakuluga passiivmaja elementide montaazist Oslo lähedal Norras. Kvaliteetse karkassi paigaldamiseks kulus 4 päeva.

     Ideed
1. Päeva moto: kõik mis teed- tee hästi!
2. Elu on lihtne aga inimene järjekindlalt muudab seda keeruliseks!
3. Nihil difficile volenti- miski ei ole raske neile kes seda tahavad!

     Reklaam
banner

EAS
banner

E- ehitus
Energe.it