Registreeru    
EST        
Eesti Energia Energiasäästu portaal
Kvatro
ESILEHT
ERAISIK
ÜHISTU
ETTEVÕTJA
Säästlikus igapäevaelus Säästev Areng Innovatsioon Energiaaudit Ettevõtte Ainulaadsuse Masin
 

Energiaauditi definitsioon:

Kuigi energiaauditit võib läbi viia erinevate mudelite kohaselt, võime määratleda energiaauditit üldistatud definitsiooniga. Energiaauditi põhimõtet saab defineerida väga lihtsalt. Energiaaudit on protseduur selgitamaks, kuidas kasutatakse energiat, millised on võimalikud meetmed energia säästmiseks ja kuidas saab energiat auditeeritaval objektil säästlikumalt kasutada. Energiaauditi ulatus ja põhjalikkus sõltuvad kasutatavast auditeerimismudelist ja võimalike inim- ja rahaliste ressursside olemasolust. Pakume omalt poolt täislahendusi energiaauditi koostamiseks, täpsema info saamiseks võta ühendust meie meeskonnaga SIIT.

Olukorra uuringuna on energiaaudit kasulik vahend, mis aitab koostada hoone pikaajalise renoveerimise ja säästliku ekspluatatsiooni kava. Energiaauditi tulemuseks on ka loetelu energiasäästumeetmetest ja abinõudest hoones energiasäästu saavutamiseks. Soovitatud energiasäästumeetmeid rakendades, võib hoone valdaja oluliselt vähendada energiale ja muudele kuluartiklitele tehtavaid kulutusi.

Tegelike kulude kindlakstegemine ja andmete süstemaatiline registreerimine võimaldab teha analüüse, töötada välja erikulunorme, võrrelda analoogilisi tarbijaandmeid, avastada normist erinevat või vale tarbimist. Selliste andmete olemasolu aitab võrrelda ja vähendada mis tahes kulutusi, nt ühiskondlike hoonete ülalpidamiseks. Energiaaudit aitab teha õigemaid otsuseid hoonete remontimise kohta ning annab näiteks maksumaksjale ülevaate ühisraha kulutamisest hoonete ekspluatatsioonile.

Hoone põhjalik energiaaudit peaks sisaldama:

  •  torustike ning kütte-, ventilatsiooni- ja õhu konditsioneerimissüsteemi uuringut;
  •  ehituskonstruktsioonide uuringut;
  •  elektri/automaatikasüsteemi uuringut.

Property24 meeskond

Hoone energiasäästlikkust mõjutavad ehitise soojustehnilised omadused, kütte- ja soojaveeseadmed, kliima- ja ventilatsioonisüsteemid, valgustus ja sisseseade, ehitise asukoht ja paigutus, nõuded sisekliimale.

2002. aastal võtsid Euroopa Parlament ja Nõukogu vastu direktiivi hoonete energiatõhususe kohta. Direktiivi eesmärk on edendada ELi hoonete energiatõhusust. Direktiivi artikkel 7 käsitleb energiatõhususe sertifikaati ehk energiaauditit. Liikmesriikidel on kohustus tagada ehitiste ehitamisel, müümisel ja üürimisel omaniku poolt või omanikule energiatõhususe sertifikaat. Sertifikaadi kehtivusaeg on kümme aastat. Osadel hoonetel pole sertifikaati vaja (nt muinsuskaitseobjektidel, kultusehoonetel, tööstushoonetel, suvise kasutusega hoonetel, alla 50 m² eraldiseisvatel hoonetel).

Energiaauditi läbiviimiseks tuleb leida vastava kvalifikatsiooniga spetsialist ehk energiaaudiitor, kes peab olema registreeritud Majandustegevuse registris energiaauditite tegemiseks pädevust omava isikuna. Energiaauditeid võivad koostada tehnilist kõrgharidust ja energiatõhususe alast kogemust omavad ning energiaaudiitori kvalifikatsiooni taotlenud ja selle saanud energiaaudiitorid. Energiaaudiitori kutset omistav kutsekomisjon on moodustatud Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühenduse juurde.

Energiaaudiitorite kutsete taotlemine ja omistamine toimub kutsestandardite alusel. Kutset omistatakse 3 tasemel:

1. Volitatud energiaaudiitor V. Tegutsemisulatus: elamud, ühiskondlikud ja eriti keerulised hooned kaasa arvatud tööstusobjektid (hetkel on see kvalifikatsioon omistatud 6 isikule)

2. Diplomeeritud energiaaudiitor V. Tegutsemisulatus: elamud ja ühiskondlike hooned (hetkel on see kvalifikatsioon omistatud 16 isikule)

3. Energiaaudiitor IV. Tegutsemisulatus: elamud (hetkel on see kvalifikatsioon omistatud 31 isikule)

Energiaauditi maksumus sõltub suuresti selle läbiviijast ning ka hoone asukohast ja selle iseärasustest. KredEx pakub kortermajadele võimalust saada tehnilise ülevaatuse toetust. Tehniliseks ülevaatuseks loetakse energiaauditit, ehitise ekspertiisi või ehitusprojekti koostamist. Toetuse suurus on 50% töö maksumusest, kuid mitte rohkem kui
10 000 krooni maja kohta aastas ning toetust saavad taotleda nii korteriühistud, korteriomanike ühisused kui ka hooneühistud. Toetust taotlev kortermaja peab olema ehitatud enne 1990. aastat (kaasa arvatud).

Hoonete energiaauditeerimise teenust on valitsuse energiasäästu sihtprogrammi raames järk-järgult arendatud. Otsest hoone seisukorra määramise kohustust Eestis ei kehti, üldise nõudena võib vaadelda korteriomandiseaduses määratud valitseja majandamiskava ja aruandluse kohustust. Kõigil liikmesriikidel on kohustus harmoneerida direktiiv 4. jaanuariks 2006. Eesti taotles sarnaselt teistele liikmesriikidele energiatõhususe sertifikaadi nõude rakendumise osas üleminekuperioodi kuni 4. jaanuarini 2009 ja selle aasta algusest see ka kehtestati.

Ehitise energiatõhususe sertifikaat sisaldab infot ehitise energiatarbimise kohta, võrreldavaid väärtusi teiste ehitiste ja kehtivate standarditega ja soovitusi energiatõhususe suurendamiseks. Hoone energiaauditi nõue aitab kaasa hoonete oskuslikule haldamisele, aitab omanikel igakuiseid kulutusi vähendada ja parandab riigi ülevaadet elamufondi seisukorrast. Energiaauditist on kasu ka neile, kes otsivad endale uut elamispinda.

Energiaaudit aitab kaardistada lahendamist vajavaid maja probleeme. Auditist on näha hoone tehniline seisukord, energeetiline olukord ja ka igakuised kulutused. Samuti võimaldab energiaaudit majaomanikel välja selgitada esmajärgus renoveerimist vajavad kortermaja „nõrgad kohad“ ning annab ülevaate kõige kiiremini ära tasuvatest ja suuremat energiasäästu andvatest töödest.

Audit annab hoone energiatarbimisest ülevaate:

  •  Hoone kirjeldus;
  •  Hoone andmed;
  •  Hoone tehniline olukord;
  •  Hoone energeetiline olukord;
  •  Tabel, mis sisaldab renoveerimis- ja parendamissoovitusi hoone probleemsematele osadele.

Allikas: kokkuhoid.energia.ee


Säästva arengu ja halduse portaal | info@property24.ee

     Videoteek
300 aastat fossiilseid kütuseid 300 sekundiga!
Fantastiline graafiline läbilõige faktidega töösturevolutsioonist kuni globaalsete energeetika- ja kliimaprobleemideni!
Carlota Perez - 2020 Shaping Ideas
Muljetavaldavad ideed maailmakuulsalt professorilt keskkonna, ühiskonna ja tuleviku analüüsis.
Passiivmaja minutiga
Video madala energiakuluga passiivmaja elementide montaazist Oslo lähedal Norras. Kvaliteetse karkassi paigaldamiseks kulus 4 päeva.

     Ideed
1. Päeva moto: kõik mis teed- tee hästi!
2. Elu on lihtne aga inimene järjekindlalt muudab seda keeruliseks!
3. Nihil difficile volenti- miski ei ole raske neile kes seda tahavad!

     Reklaam
banner

EAS
banner

E- ehitus
Energe.it